Postup reklamácie

 

 

Pre uplatnenie reklamácie musíte vyplniť tento Formulár pre uplatnenie reklamácie Masteront 

 

 

Pri správnom vyplnení a odoslanom formulári budete informovaní o ďalšom postupe.

 Reklamáciu vybavujeme vo väčšine prípadov zaslaním nového tovaru. O odoslaní nového tovaru je Kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu. Doba dodania nového tovaru je rovnaká ako pri objednávke.

Nezasielajte nám tovar na reklamáciu skôr, kým nevyplníte reklamačný formulár. Vo väčšine prípadov tovar nevyžadujeme zaslať späť. Pokiaľ budeme zaslanie vyžadovať späť, adresu Vím pošleme prostredníctvom e-mailu.

 Pokiaľ nebude možné reklamovaný tovar opraviť ani nebude u našich Dodávateľov rovnaký tovar skladom, oboznámime zákazníka s ponukou podobného tovaru. V prípade nesúhlasu so zámenou peniaze vraciame zákazníkovi nazad na jeho účet.

Zásielku zašlite na adresu:

Masterpe s.r.o. , Příkop 843/4, Brno, 602 00

 

 

Reklamačný poriadok

 

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu masteront.sk prevádzkovaný spoločnosťou Masterpe s.r.o. (ďalej len ako "Poskytovateľ ")

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinností medzi Predávajúcim (ďlaej tiež ako ,,Dodávateľ ") na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinností pre kupujúcich , ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcimi ako kupujúci spotrebitelia (ďalej ako "kupujúci spotrebiteľ "), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 419 zák.č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako "občiansky zákonník") a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa  živnostenského zákona, či iného zvláštneho zákona, prípadne štátnej inštitúcie  a organizácie (ďalej len "kupujúci podnikateľ "), ktorí vo vzťahoch s predavajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej   podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinností oboch kupujúcich  sú opravené a odlíšené nižšie ako ako práva a povinností "kupujúceho spotrebiteľa" A práva a povinnosti “kupujúceho podnikateľa”. Pokiaľ tieto podmienky reklamačného poriadku upravujú niektoré spoločne a narovnako pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ a kupujúci spotrebiteľ  rovnako označovaní ako “kupujúci”. Odlišnosť úpravy reklamačného poriadku ohľadom niektorých povinností a práv kupujúcich podnikateľov od kupujúcich spotrebiteľov je z dôvodu, že kupujúci podnikatelia majú právne vzťahy s predávajúcim založené obchodnými podmienkami kupujúci spotrebitelia majú právne vzťahy založené s predávajúcim podľa zákona č.89/2012 Zb. a č. 634/1992 Zb. a súvisiacimi právnymi predpismi s čím súvisia rozdielne práva a povinnosti v rámci reklamačného poriadku, alebo aj nároky z reklamácie sa riadi hlavným záväzkom a jeho právnou úpravou. Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa očianskeho zákonníka.

 

 

Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa a postupuje podľa tohto reklamačného poriadku, občianskeho zákonníka (predovšetkým zvláštnych ustanovení upravujúcich práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa súvisiaceho s právnymi predpismi.

Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľ sa reklamácia rieši podľa tohto reklamačného poriadku a občianskeho zákonníka.

 

 

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol už raz zakúpený prostredníctvom nákupnej galérie masteront.com a jeho reklamácia bol uplatená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenom prostredníctvom tejto nákupnej galérie má Kupujúci v sekcii Môj účet k dispozícii doklad o kúpe, ktorý slúži zároveň ako záručný a dodací list. Pri reklamácii chyby výrobku kupujúcemu poskytovateľovi nie je vyžadované zasielať doklad o kúpe.

 

 

 1. Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru

 

 

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi dokladom, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu či množstve) dôrazne doporučujeme ihneď (najlepšie do 24 hodín) kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom zákazníckeho servisu ,aby tieto chyby odstránil. Kupujúci môže byť vyzvaný k vyfoteniu doručenej zásielky. Nároky kupujúceho spotrebiteľa rieši  § 2158 – 2174 občanského zákoníku. V prípade kupujúceho spotrebiteľa sa rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za existujúci spor, čím pri jeho prijatí, iba ak by kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar napriek tomu prijal bez výhrad. V takomto prípade má kupujúci spotrebiteľ právo voľby riešiť chybu, ktorú možno odstrániť  záručnou opravou, poprípade výmenou veci za bezchybné.  Ak takýto postup nie je možný, kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny, poprípade má právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Podmienky záruky

 

Dĺžka záruky je 24 mesiacov s výnimkou uvedenými v bode č.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne ihneď o reklamácii, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava primeraná doba podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Zbytočné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vec vyzdvihne, ale do chvíle, keď bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol vyzdvihnúť.

 

 

 1. Neuplatnitelnosť záruky

 

 

Záruku nie je možné uplatniť úplne alebo sčasti v nasledujúcich prípadoch:

 

 

vypršaním záručnej lehoty

 

 

mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zachádzania či obsluhy, zanedbanie bežnej starostlivosti

 

 

používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedali  svojimi parametrami prostrediu, pre ktoré sú určené alebo iným parametrom stanovenými výrobcom

 

tovar bol poškodený živlami alebo výpadkom elektrickej siete

 

 

tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

 

 

 

 

 

 1. Tovar so živostnosťou kratšou ako 24 mesiacov 

 

 

Na všetok tovar poskytujeme 24 mesačnú záruku. Pokiaľ je u tovaru uvedená životnosť kratšia než 24 mesiacov môže byť reklamácia po skončení životnosti z tohto dôvodu zamietnutá.

 

 

 1. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie

 

 

Reklamáciu zaisťuje a vybavuje Poskytovateľ služby spoločnosť Masterpe s.r.o. kupujúci doručí poštou alebo kuriérom na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu Poskytovateľa, ktorá mu bude zaslaná po úspešnom vytvorení reklamačného tiketu. Kupujúci odošle tovar Poskytovateľovi na adresu v ČR. Postup zahájenia reklamačného procesu bude ihneď po obdržaní tovaru, ktoré chcete reklamovať.

 

 

Odporúčame tovar pri reklamácii dodať spolu s príručkami, dokladmi, káblami, CD nosičov  ostatného príslušenstva a pokiaľ, ak je to možné (nie je to všk povinnosťou) v pôvodnom alebo náhradnom obale. Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, ak je to možné, tak ihneď. O priebehu reklamácie bude Kupujúci informovaný prostredníctvom reklamačného tiketu.

 

 

V prípade, že pri posudzovaní reklamovanej chyby Poskytovateľ zistí, že reklamácia nie je opodstatnená, túto skutočnosť oznámi kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci spotrebiteľ má právo na náhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby. Najčastejšie je reklamácia riešená zaslaním nového tovaru od Dodávateľa.

 

 

Tridsať dňová lehota pre vybavenie reklamácie začína bežať nasledujúcim dňom po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa nej začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorý je rozhodujúcim dňom jej začiatku. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

 

Chyby, ktoré spôsobujú nepodstatné porušenie zmluvy:
Pokiaľ ide o chybu, ktorá spôsobuje nepodstatné porušenie zmluv, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Pokiaľ nejde o chybu u reklamovaného tovaru, ktorú je možné inak odstrániť, vzhľadom k jej povahe neúmerne, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, pokiaľ sa to týka len jej súčasti alebo výmenou súčasti tovaru. Pokiaľ takýto postup nie je možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu.

 

 

Výmena vecí
Reklamácia chýb tovaru, ktoré je u Dodávateľa skladom sa realizuje výmenou za tovar. Pokiaľ tovar nie je skladom v deň uplatnenia reklamácie, môže sa kupujúci spotrebiteľ s Poskytovateľom dohodnúť na neskoršom termíne dodania náhradného tovaru. Vymenený tovar je zaslaný Kupujúcemu na náklady Poskytovateľa. Po dohode so spotrebiteľom je možné (za predpokladu, že reklamovaný tovar určitého výrobcu sa už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupný) i výmena za tovar iného výrobcu ako je reklamovaný tovar, ktorý má identické alebo lepšie parametre než reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými alebo lepšími parametrami.

 

 

V prípade, že chybu nie je možné bezplatne odstrániť lebo vymeniť tovar, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny.

 

Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace 3 podstatných vad na věci zároveň.
Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na výměnu věci.

 

 

Právo na výmenu tovaru má kupujúci tiež v prípade, že sa jedná o odstrániteľné chyby, ale pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pri väčšom množstve vyskytujúcich sa chýb nemôže kupujúci tovar riadne užívať. Vyšším výskytom chyby je myslené 3. Opravená a uznaná reklamácia rovnakého druhu alebo štvrtá oprávnená a uznaná reklamácia rôzneho druhu alebo oprávnená a uznaná reklamácia 3 podstatných chýb na veci zároveň.

Kupujúci spotrebiteľ má v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných chýb právo na výmenu vecí.

 

 

 1. Reklamácia tovaru poškodeného prepravou

 

 

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude obal protržený, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

 

 

V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, která bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.

 

 

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je očividne poškodené alebo je zjavne poškodený prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený (platí i pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Preto prosím venujte kontrole stavu zásielky zvýšenú pozornosť, konkrétne povrchu kartónu, ochrannej páske a akýmkoľvek drobným trhlinám a porušeniu. Zvlášť pokiaľ bude obal pretrhnutý, je to signál, že tovar nebude zrejme v poriadku. Kupujúci je povinný v prípade zjavného vonkajšieho poškodenia zásielky spísať zápis o škode, inak nemusí byť neskôr na to v prípade reklamácie na to byť braný ohľad.

 

V prípade, že kupujúci po otvorení balíku zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť spôsobené  pôsobením dopravy je nevyhnuté túto skutočnosť oznámiť bezodkladne Poskytovateľovi, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Pri dodaní poškodeného tovaru ma kupujúci nárok na dodanie nového tovaru. 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

Predávajúci neručí v žiadnom prípade za stratu dát, ktoré sú v obsiahnutom v reklamovanom tovare, preto sa kupujúcemu doporučuje  tieto dáta adekvátne zálohovať mimo reklamovaný tovar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup reklamácie

 

 

Pre uplatnenie reklamácie musíte vyplniť tento Formulár pre uplatnenie reklamácie Masteront 

 

 

Pri správnom vyplnení a odoslanom formulári budete informovaní o ďalšom postupe.

 Reklamáciu vybavujeme vo väčšine prípadov zaslaním nového tovaru. O odoslaní nového tovaru je Kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu. Doba dodania nového tovaru je rovnaká ako pri objednávke.

Nezasielajte nám tovar na reklamáciu skôr, kým nevyplníte reklamačný formulár. Vo väčšine prípadov tovar nevyžadujeme zaslať späť. Pokiaľ budeme zaslanie vyžadovať späť, adresu Vím pošleme prostredníctvom e-mailu.

 Pokiaľ nebude možné reklamovaný tovar opraviť ani nebude u našich Dodávateľov rovnaký tovar skladom, oboznámime zákazníka s ponukou podobného tovaru. V prípade nesúhlasu so zámenou peniaze vraciame zákazníkovi nazad na jeho účet.

Zásielku zašlite na adresu:

Masterpe s.r.o. , Příkop 843/4, Brno, 602 00

 

 

Reklamačný poriadok

 

 

Reklamačný poriadok internetového obchodu masteront.sk prevádzkovaný spoločnosťou Masterpe s.r.o. (ďalej len ako "Poskytovateľ ")

 

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinností medzi Predávajúcim (ďlaej tiež ako ,,Dodávateľ ") na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Tento reklamačný poriadok upravuje rozdielne práva a povinností pre kupujúcich , ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcimi ako kupujúci spotrebitelia (ďalej ako "kupujúci spotrebiteľ "), kedy kupujúci spotrebiteľ je vymedzený § 419 zák.č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako "občiansky zákonník") a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa  živnostenského zákona, či iného zvláštneho zákona, prípadne štátnej inštitúcie  a organizácie (ďalej len "kupujúci podnikateľ "), ktorí vo vzťahoch s predavajúcim jednajú v rámci svojej obchodnej alebo inej   podnikateľskej činnosti, kedy rozdielne práva a povinností oboch kupujúcich  sú opravené a odlíšené nižšie ako ako práva a povinností "kupujúceho spotrebiteľa" A práva a povinnosti “kupujúceho podnikateľa”. Pokiaľ tieto podmienky reklamačného poriadku upravujú niektoré spoločne a narovnako pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa sú kupujúci podnikateľ a kupujúci spotrebiteľ  rovnako označovaní ako “kupujúci”. Odlišnosť úpravy reklamačného poriadku ohľadom niektorých povinností a práv kupujúcich podnikateľov od kupujúcich spotrebiteľov je z dôvodu, že kupujúci podnikatelia majú právne vzťahy s predávajúcim založené obchodnými podmienkami kupujúci spotrebitelia majú právne vzťahy založené s predávajúcim podľa zákona č.89/2012 Zb. a č. 634/1992 Zb. a súvisiacimi právnymi predpismi s čím súvisia rozdielne práva a povinnosti v rámci reklamačného poriadku, alebo aj nároky z reklamácie sa riadi hlavným záväzkom a jeho právnou úpravou. Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa sa postupuje podľa očianskeho zákonníka.

 

 

Pri riešení reklamácie kupujúceho spotrebiteľa a postupuje podľa tohto reklamačného poriadku, občianskeho zákonníka (predovšetkým zvláštnych ustanovení upravujúcich práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa súvisiaceho s právnymi predpismi.

Pri riešení reklamácie kupujúceho podnikateľ sa reklamácia rieši podľa tohto reklamačného poriadku a občianskeho zákonníka.

 

 

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol už raz zakúpený prostredníctvom nákupnej galérie masteront.com a jeho reklamácia bol uplatená v záručnej dobe. Ku každému tovaru zakúpenom prostredníctvom tejto nákupnej galérie má Kupujúci v sekcii Môj účet k dispozícii doklad o kúpe, ktorý slúži zároveň ako záručný a dodací list. Pri reklamácii chyby výrobku kupujúcemu poskytovateľovi nie je vyžadované zasielať doklad o kúpe.

 

 

 1. Rozpor s kúpnou zmluvou a dodanie poškodeného tovaru

 

 

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi dokladom, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list a skutočne dodaným tovarom (v druhu či množstve) dôrazne doporučujeme ihneď (najlepšie do 24 hodín) kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom zákazníckeho servisu ,aby tieto chyby odstránil. Kupujúci môže byť vyzvaný k vyfoteniu doručenej zásielky. Nároky kupujúceho spotrebiteľa rieši  § 2158 – 2174 občanského zákoníku. V prípade kupujúceho spotrebiteľa sa rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za existujúci spor, čím pri jeho prijatí, iba ak by kupujúci o rozpore preukázateľne vedel v okamihu prijatia tovaru a tento tovar napriek tomu prijal bez výhrad. V takomto prípade má kupujúci spotrebiteľ právo voľby riešiť chybu, ktorú možno odstrániť  záručnou opravou, poprípade výmenou veci za bezchybné.  Ak takýto postup nie je možný, kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny, poprípade má právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Podmienky záruky

 

Dĺžka záruky je 24 mesiacov s výnimkou uvedenými v bode č.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne ihneď o reklamácii, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava primeraná doba podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Zbytočné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Teda nie do chvíle, než si spotrebiteľ vec vyzdvihne, ale do chvíle, keď bola vec opravená a spotrebiteľ si ju mohol vyzdvihnúť.

 

 

 1. Neuplatnitelnosť záruky

 

 

Záruku nie je možné uplatniť úplne alebo sčasti v nasledujúcich prípadoch:

 

 

vypršaním záručnej lehoty

 

 

mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zachádzania či obsluhy, zanedbanie bežnej starostlivosti

 

 

používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedali  svojimi parametrami prostrediu, pre ktoré sú určené alebo iným parametrom stanovenými výrobcom

 

tovar bol poškodený živlami alebo výpadkom elektrickej siete

 

 

tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

 

 

 

 

 

 1. Tovar so živostnosťou kratšou ako 24 mesiacov 

 

 

Na všetok tovar poskytujeme 24 mesačnú záruku. Pokiaľ je u tovaru uvedená životnosť kratšia než 24 mesiacov môže byť reklamácia po skončení životnosti z tohto dôvodu zamietnutá.

 

 

 1. Postup pri uplatnení a vybavovaní reklamácie

 

 

Reklamáciu zaisťuje a vybavuje Poskytovateľ služby spoločnosť Masterpe s.r.o. kupujúci doručí poštou alebo kuriérom na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu Poskytovateľa, ktorá mu bude zaslaná po úspešnom vytvorení reklamačného tiketu. Kupujúci odošle tovar Poskytovateľovi na adresu v ČR. Postup zahájenia reklamačného procesu bude ihneď po obdržaní tovaru, ktoré chcete reklamovať.

 

 

Odporúčame tovar pri reklamácii dodať spolu s príručkami, dokladmi, káblami, CD nosičov  ostatného príslušenstva a pokiaľ, ak je to možné (nie je to všk povinnosťou) v pôvodnom alebo náhradnom obale. Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, ak je to možné, tak ihneď. O priebehu reklamácie bude Kupujúci informovaný prostredníctvom reklamačného tiketu.

 

 

V prípade, že pri posudzovaní reklamovanej chyby Poskytovateľ zistí, že reklamácia nie je opodstatnená, túto skutočnosť oznámi kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci spotrebiteľ má právo na náhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby. Najčastejšie je reklamácia riešená zaslaním nového tovaru od Dodávateľa.

 

 

Tridsať dňová lehota pre vybavenie reklamácie začína bežať nasledujúcim dňom po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa nej začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorý je rozhodujúcim dňom jej začiatku. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

 

Chyby, ktoré spôsobujú nepodstatné porušenie zmluvy:
Pokiaľ ide o chybu, ktorá spôsobuje nepodstatné porušenie zmluv, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Pokiaľ nejde o chybu u reklamovaného tovaru, ktorú je možné inak odstrániť, vzhľadom k jej povahe neúmerne, má kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, pokiaľ sa to týka len jej súčasti alebo výmenou súčasti tovaru. Pokiaľ takýto postup nie je možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu.

 

 

Výmena vecí
Reklamácia chýb tovaru, ktoré je u Dodávateľa skladom sa realizuje výmenou za tovar. Pokiaľ tovar nie je skladom v deň uplatnenia reklamácie, môže sa kupujúci spotrebiteľ s Poskytovateľom dohodnúť na neskoršom termíne dodania náhradného tovaru. Vymenený tovar je zaslaný Kupujúcemu na náklady Poskytovateľa. Po dohode so spotrebiteľom je možné (za predpokladu, že reklamovaný tovar určitého výrobcu sa už nevyrába alebo je dlhodobo nedostupný) i výmena za tovar iného výrobcu ako je reklamovaný tovar, ktorý má identické alebo lepšie parametre než reklamovaný tovar a plní rovnakú funkciu s rovnakými alebo lepšími parametrami.

 

 

V prípade, že chybu nie je možné bezplatne odstrániť lebo vymeniť tovar, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny.

 

Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace 3 podstatných vad na věci zároveň.
Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na výměnu věci.

 

 

Právo na výmenu tovaru má kupujúci tiež v prípade, že sa jedná o odstrániteľné chyby, ale pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pri väčšom množstve vyskytujúcich sa chýb nemôže kupujúci tovar riadne užívať. Vyšším výskytom chyby je myslené 3. Opravená a uznaná reklamácia rovnakého druhu alebo štvrtá oprávnená a uznaná reklamácia rôzneho druhu alebo oprávnená a uznaná reklamácia 3 podstatných chýb na veci zároveň.

Kupujúci spotrebiteľ má v prípade výskytu väčšieho množstva odstrániteľných chýb právo na výmenu vecí.

 

 

 1. Reklamácia tovaru poškodeného prepravou

 

 

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude obal protržený, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

 

 

V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, která bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.

 

 

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je očividne poškodené alebo je zjavne poškodený prepravný obal, ktorý vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vo vnútri je poškodený (platí i pre prípady, kedy je na kartóne vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Preto prosím venujte kontrole stavu zásielky zvýšenú pozornosť, konkrétne povrchu kartónu, ochrannej páske a akýmkoľvek drobným trhlinám a porušeniu. Zvlášť pokiaľ bude obal pretrhnutý, je to signál, že tovar nebude zrejme v poriadku. Kupujúci je povinný v prípade zjavného vonkajšieho poškodenia zásielky spísať zápis o škode, inak nemusí byť neskôr na to v prípade reklamácie na to byť braný ohľad.

 

V prípade, že kupujúci po otvorení balíku zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť spôsobené  pôsobením dopravy je nevyhnuté túto skutočnosť oznámiť bezodkladne Poskytovateľovi, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Pri dodaní poškodeného tovaru ma kupujúci nárok na dodanie nového tovaru. 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

Predávajúci neručí v žiadnom prípade za stratu dát, ktoré sú v obsiahnutom v reklamovanom tovare, preto sa kupujúcemu doporučuje  tieto dáta adekvátne zálohovať mimo reklamovaný tovar.