Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobný údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ako “GDPR”) je Masterpe s.r.o. IČ: 08695237, se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registríku Krajského súdu v Brne, vedená pod sp. Zn. C 114834
 2. Masterpe s.r.o. ďalej len: “správca” alebo “masteront”.
 3. Kontaktné údaje správcu sú:

  adresa: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

  email: info@masteront.cz

  1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať , predovšetkým s odkazom na určitý identifikátor: napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový indentifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  2. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

  II.

  Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobnú údaje, ktoré správca získal pri vyplnení Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

  III.

  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • opravený záujem správcu o poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zdeľaní a newsletterov) poľa čl. 6 odst. 1písm. f) GDPR
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zdeľaní a newsletterov) poľa čl. 6 odst. 1písm. a) GDPR v spojení  s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  1. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo  jej správca ju naplniť.
  • Zasielanie obchodných zdieľaní a činnosť ďalších marketingových aktivít.
  1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 čl. 22 GDPR. 

  Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme  a ako ich využívame?

  Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ich získame prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom písomnej alebo telefonickej komunikácie s Vami.

  Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme môžu zahŕňať:

  1. a)    a) Vaše identifikačné  a adresné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia);
  2. b)    Vaše kontaktné údaje (napr. Konkrétna adresa, e-mail a telefón);
  3. c)   elektronické údaje (napr. IP adresa, súbory cookie, typ prehliadača)
  4. d) údaje potrebné k vybaveniu Vašej objednávky, uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Vami a nami  a poskytovaní objednaných služieb
  5. e) ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo, ktoré sme zhromaždili v súvislosti s vybavovaním  Vašej objednávky, uzatvorením a plením zmluvy medzi Vami a nami a poskytovaním objednaných služieb.   

  Vaše osobné údaje môžeme na základe nižšie uvedených právnych dôvodov použiť najmä pre účely:

   

   

  Účel spracovania

  Právny dôvod spracovania

  K vybaveniu Vašej objednávky, uzatvoreniu a plneniu uzatvorenej zmluvy.

  Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.

  K odpovedi na Vaše otázky

  Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaistenie spokojnosti našich klientov: plnenie zmluvy.

  K odpovedi na Vaše otázky prostredníctvom našej telefónnej infolinky.

  Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaistenie spokojnosti našich klientov: plnenie zmluvy.

  K poskytnutí služieb, o ktoré ste požiadali. 

  Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.

  K Vašej registrácii na našich internetových stránkach.

  Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaistenie spokojnosti našich klientov: plnenie zmluvy.

  K odberu novieniek (zasielanie informácií o našich akciách, zľavách a novinkách na Váš e-mail)

  Váš predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem pre účely priameho marketingu.

  K zaisťovaniu Vašej spokojnosti s realizovaným nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop zapojený.

  Oprávnený záujem. 

  K vyhodnoteniu vvyužívania našich stránok a k zlepšeniu  ich obsahu.

  Oprávnený záujem. K zaisťovaniu lepšiemu poskytovaniu našich služieb 

   

  Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Zákonom nemáte uloženú povinnosť tieto údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov nebudeme schopný vybaviť Vašu objednávku  a nemôže byť uzatvorená ani platná zmluva medzi Vami a spoločnosťou Masteront a nemôžu byť platné nasledujúce služby (vôbec či v požadovanej kvalite). Pokiaľ ku spracovaniu Vašich osobných údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnení súhlas odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami.

  Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme žiadne tretej strane.

  IV.

  Doba uskladnenia údajov

  1. Správca uchováva osobné údaje 
  • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo strán po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
  • Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
  1. Po uplynutí doby uschovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  V.

  Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  1. Príjemci osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/ služieb/ realizácie platieb na základe zmluvy 
  • zaisťujúci služby prevádzkovania nákupnej galérie masteront.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním nákupnej galérie
  • zaisťujúce marketingové služby
  • zaisťujúce účtovníctvo

  VI.

  Vaše práva

  1. Za podmienok stanovených GDPR máte
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl.18 GDPR
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
  • právo  na prenesiteľnosť údajov podľa  čl. 20 GDPR. 
  • právo odovolať súhlas so spracovaním  písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  • Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov Masteront, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov , ktoré sa Vás týkajú. Ďalej nás môžete požiadať, aby sme Vám či tretej osobe predali  osobné údaje, ktoré o Vás na základe zmluvy , či Vášho súhlasu spracovávame v elektronickej podobe. Vezmite, prosím, na vedomie , že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
  1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate , že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

  VII.

  Podmienky zabezpečenia osobných údajov

  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk  a úložísk osobných údajov v listovej podobe. .
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup im poverené osoby.

  VIII.

  Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte  zaškrtnutím súhlasíte prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

   

  Tieto podmienky nadobúdajú činnosť dňom 20.1.2020.

   


  Podmienky ochrany osobných údajov

  I.

  Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobný údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ako “GDPR”) je Masterpe s.r.o. IČ: 08695237, se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registríku Krajského súdu v Brne, vedená pod sp. Zn. C 114834
  2. Masterpe s.r.o. ďalej len: “správca” alebo “masteront”.
  3. Kontaktné údaje správcu sú:

   adresa: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

   email: info@masteront.cz

   1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej  fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať , predovšetkým s odkazom na určitý identifikátor: napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový indentifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
   2. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

   II.

   Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

   1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobnú údaje, ktoré správca získal pri vyplnení Vašej objednávky.
   2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

   III.

   Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

   1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
   • opravený záujem správcu o poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zdeľaní a newsletterov) poľa čl. 6 odst. 1písm. f) GDPR
   • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zdeľaní a newsletterov) poľa čl. 6 odst. 1písm. a) GDPR v spojení  s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   1. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo  jej správca ju naplniť.
   • Zasielanie obchodných zdieľaní a činnosť ďalších marketingových aktivít.
   1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 čl. 22 GDPR. 

   Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme  a ako ich využívame?

   Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete alebo ich získame prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom písomnej alebo telefonickej komunikácie s Vami.

   Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme môžu zahŕňať:

   1. a)    a) Vaše identifikačné  a adresné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia);
   2. b)    Vaše kontaktné údaje (napr. Konkrétna adresa, e-mail a telefón);
   3. c)   elektronické údaje (napr. IP adresa, súbory cookie, typ prehliadača)
   4. d) údaje potrebné k vybaveniu Vašej objednávky, uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Vami a nami  a poskytovaní objednaných služieb
   5. e) ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete alebo, ktoré sme zhromaždili v súvislosti s vybavovaním  Vašej objednávky, uzatvorením a plením zmluvy medzi Vami a nami a poskytovaním objednaných služieb.   

   Vaše osobné údaje môžeme na základe nižšie uvedených právnych dôvodov použiť najmä pre účely:

    

    

   Účel spracovania

   Právny dôvod spracovania

   K vybaveniu Vašej objednávky, uzatvoreniu a plneniu uzatvorenej zmluvy.

   Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.

   K odpovedi na Vaše otázky

   Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaistenie spokojnosti našich klientov: plnenie zmluvy.

   K odpovedi na Vaše otázky prostredníctvom našej telefónnej infolinky.

   Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaistenie spokojnosti našich klientov: plnenie zmluvy.

   K poskytnutí služieb, o ktoré ste požiadali. 

   Plnenie zmluvy, poskytovanie objednaných služieb.

   K Vašej registrácii na našich internetových stránkach.

   Oprávnený záujem k poskytovaniu našich služieb a zaistenie spokojnosti našich klientov: plnenie zmluvy.

   K odberu novieniek (zasielanie informácií o našich akciách, zľavách a novinkách na Váš e-mail)

   Váš predchádzajúci súhlas alebo náš oprávnený záujem pre účely priameho marketingu.

   K zaisťovaniu Vašej spokojnosti s realizovaným nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop zapojený.

   Oprávnený záujem. 

   K vyhodnoteniu vvyužívania našich stránok a k zlepšeniu  ich obsahu.

   Oprávnený záujem. K zaisťovaniu lepšiemu poskytovaniu našich služieb 

    

   Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Zákonom nemáte uloženú povinnosť tieto údaje poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Bez poskytnutia osobných údajov nebudeme schopný vybaviť Vašu objednávku  a nemôže byť uzatvorená ani platná zmluva medzi Vami a spoločnosťou Masteront a nemôžu byť platné nasledujúce služby (vôbec či v požadovanej kvalite). Pokiaľ ku spracovaniu Vašich osobných údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnení súhlas odmietnuť alebo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na Váš vzťah s nami.

   Vaše osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme žiadne tretej strane.

   IV.

   Doba uskladnenia údajov

   1. Správca uchováva osobné údaje 
   • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo strán po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
   • Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
   1. Po uplynutí doby uschovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

   V.

   Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

   1. Príjemci osobných údajov sú osoby
   • podieľajúce sa na dodaní tovaru/ služieb/ realizácie platieb na základe zmluvy 
   • zaisťujúci služby prevádzkovania nákupnej galérie masteront.sk a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním nákupnej galérie
   • zaisťujúce marketingové služby
   • zaisťujúce účtovníctvo

   VI.

   Vaše práva

   1. Za podmienok stanovených GDPR máte
   • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR
   • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl.18 GDPR
   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
   • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
   • právo  na prenesiteľnosť údajov podľa  čl. 20 GDPR. 
   • právo odovolať súhlas so spracovaním  písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
   • Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov Masteront, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov , ktoré sa Vás týkajú. Ďalej nás môžete požiadať, aby sme Vám či tretej osobe predali  osobné údaje, ktoré o Vás na základe zmluvy , či Vášho súhlasu spracovávame v elektronickej podobe. Vezmite, prosím, na vedomie , že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebude možné uplatniť vo všetkých situáciách.
   1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate , že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

   VII.

   Podmienky zabezpečenia osobných údajov

   1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
   2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk  a úložísk osobných údajov v listovej podobe. .
   3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup im poverené osoby.

   VIII.

   Záverečné ustanovenia

   1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjímate.
   2. S týmito podmienkami súhlasíte  zaškrtnutím súhlasíte prostredníctvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
   3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

    

   Tieto podmienky nadobúdajú činnosť dňom 20.1.2020.